24 kwietnia 2024

Zapytanie ofertowe nr 1/2024

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2024

dotyczące wyboru trenerów/instruktorów prowadzących zajęcia sekcji
koszykówki na wózkach dla beneficjentów ostatecznych projektu w okresie

od 07.05.2024 r. do 31.03.2025 r.

lub obsługi technicznej pomagającej w zajęciach sekcji koszykówki w

okresie od 07.05.2024 r. do 31.03.2025 r.

w ramach projektu „Razem do zwycięstwa: Sport dla wszystkich Bohaterów.”

 

1. Zamawiający:
Fundacja For Heroes
ul. Fatimska 12/21
31-831 Kraków
NIP: 6783166842


2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu przez trenerów/instruktorów zajęć sekcji koszykówki na wózkach lub obsługi technicznej pomagającej w zajęciach sekcji koszykówki w ramach projektu pt. „Razem do zwycięstwa: Sport dla wszystkich Bohaterów.”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
- prowadzenie zajęć sekcji koszykówki na wózkach przez trenera/instruktora (lub osobę posiadającą potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu zajęć z koszykówki na wózkach) w liczbie 270 godzin
(średnio 1,5-4 godziny dziennie, 1-5 razy w tygodniu) w okresie od 07.05.2024 r. do 31.03.2025 r.

- pełnienia funkcji obsługi technicznej podczas zajęć sekcji koszykówki w liczbie 225 godzin (średnio 1,5-4 godziny dziennie, 1-5 razy w tygodniu) w okresie od 07.05.2024 r. do 31.03.2025 r.
Zajęcia w sekcji koszykówki prowadzone będą przez dwóch trenerów/instruktorów oraz trzech wolontariuszy, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Zamawiającego. Sekcja będzie się składała z 10 beneficjentów ostatecznych projektu (osób z niepełnosprawnościami). Podczas zajęć na hali/ Sali dodatkowo pomoc podczas zajęć będzie świadczyła osoba z obsługi technicznej.

b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.


4. Zapytanie ofertowe dotyczy kodu CPV:
80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego
85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej


5. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie Miasta Kraków w okresie 07.05.2024 r. – 31.03.2025 r..


6. Zadania po stronie Wykonawcy:
- złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1) w obszarze określającym:
a)prowadzenie zajęć sekcji koszykówki na wózkach przez trenera/instruktora (lub osobę posiadającą  potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu zajęć z koszykówki na wózkach) w liczbie 270 godzin (średnio
1,5-4 godziny dziennie, 1-5 razy w tygodniu) w okresie od 07.05.2024 r. do 31.03.2025 r.
b)pełnienia funkcji obsługi technicznej podczas zajęć sekcji koszykówki w liczbie 225 godzin (średnio 1,5-4 godziny dziennie, 1-5 razy w tygodniu) w okresie od 07.05.2024 r. do 31.03.2025 r.
- złożenie w terminie załącznika nr 2,
- złożenie w terminie skanu uprawnień trenera/instruktora koszykówki lub udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć sportowych z danej dyscypliny dla osób z niepełnosprawnościami w przypadku trenera/instruktora prowadzącego zajęcia sekcji koszykówki lub skanu potwierdzonego doświadczenia w pełnieniu funkcji obsługi technicznej podczas zajęć lub zawodów koszykówki na wózkach,
- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
- Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,

- bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu
składania ofert,
- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.


7. Zadania po stronie Zamawiającego:
- przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
- uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.


8. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków:
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
- posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, czyli uprawnienia trenera/instruktora koszykówki lub udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć sportowych z
danej dyscypliny dla osób z niepełnosprawnościami w przypadku trenera/instruktora prowadzącego zajęcia sekcji koszykówki lub skanu potwierdzonego doświadczenia w pełnieniu funkcji obsługi technicznej
podczas zajęć lub zawodów koszykówki na wózkach,
- nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
ii. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
- dysponuje potencjałem organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.
- zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do
dnia 31 grudnia 2030 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.


9. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich i być:
- w przypadku umowy zlecenie ceną brutto wraz z kosztami podatkowymi i ubezpieczeniowymi leżącymi po stronie Zleceniodawcy związanymi z zawarciem umowy zlecenie (obejmować wszystkie należne podatki,
obciążenia i koszty),
- w przypadku umowy o współpracy (samozatrudnienie) cena brutto wraz z podatkiem VAT w przypadku podatnika VAT.
Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.


10. Opis sposobu przygotowania oferty:
a. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być:
- podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
- posiadać datę sporządzenia,
- w przypadku firmy: zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP; w przypadku osoby fizycznej: zawierać imię i nazwisko, adres, numer telefonu Oferenta.
b. Załącznik nr 2,
c. Skan uprawnień lub skan dokumentu/ów poświadczających doświadczenie w prowadzeniu zajęć koszykówki na wózkach lub skan potwierdzonego doświadczenia w pełnieniu funkcji obsługi technicznej
podczas zajęć lub zawodów koszykówki na wózkach,
d. W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej,
podając ją:
- w przypadku umowy zlecenie w kwocie brutto wraz z kosztami podatkowymi i ubezpieczeniowymi leżącymi po stronie Zleceniodawcy,
- związane z zawarciem umowy zlecenie (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty),
- w przypadku umowy o współpracy (samozatrudnienie) cena brutto wraz z podatkiem VAT w przypadku podatnika VAT, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.
e. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.


Oferta powinna również uwzględniać poniższe elementy:
a) Oczekujemy zapewnienia prowadzenia zajęć sekcji koszykówki na wózkach przez trenera/instruktora (lub osobę posiadającą potwierdzone 
doświadczenie w prowadzeniu zajęć z koszykówki na wózkach) w liczbie 270 godzin (średnio 1,5-4 godziny dziennie, 1-5 razy w tygodniu) w okresie od 07.05.2024 r. do
31.03.2025 r.
b) Oczekujemy zapewnienia pełnienia funkcji obsługi technicznej podczas zajęć sekcji koszykówki w liczbie 225 godzin (średnio 1,5-4 godziny dziennie, 1-5 razy w tygodniu) w okresie od 07.05.2024 r. do
31.03.2025 r.


11 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Kierownik projektu: e-mail: marzenakotwica@gmail.com


Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.


12. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
a) Oferty muszą być złożone do dnia 02.05.2024 r. do godz. 24.00. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzenakotwica@gmail.com zatytułowaną następująco: „Oferta na
usługę prowadzenia zajęć w ramach projektu pt.: „Razem do zwycięstwa: Sport dla wszystkich Bohaterów.” .
Oferty otrzymane po 02.05.2024 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 06.05.2024 r. i zakończony zostanie
protokołem.


13. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 8, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – prowadzenie zajęć sekcji sportowej. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).


14. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
1. Cena – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100 = Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

 

15. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 06.05.2024 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy. Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 06.05.2024 r.


16. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

17. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.


18. Finansowanie
Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Razem do zwycięstwa: Sport dla wszystkich Bohaterów.”


19. Uwagi końcowe
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Fundacja For Heroes może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Fundacji For Heroes do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Fundacji For Heroes do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Fundacji For Heroes nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez
Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

20. Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DANE REJESTROWE

FUNDACJA FOR HEROES
ul. Fatimska 12/21
31-831 Kraków

NIP: 6783166842
REGON: 366856855
KRS: 0000668694


ADRES KORESPONDENCYJNY

os. Złotej Jesieni 13B
31-828 Kraków

KONTAKT

+48 606 952 895
+48 535 777 084
+48 504 363 267

kontakt@ffheroes.pl


WERPRZYJ NAS

Numer rachunku bankowego:
43 1750 0012 0000 0000 3700 6963

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię
Nazwisko
Twój e-mail
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

2023 © Fundacja For Heroes