Flaga oraz Godło Rzeczypospolitej Polskiej
Fundacja For Heroes we współpracy ze Stowarzyszeniem CIERCHENIA z Wadowic w okresie 01.04.2022-31.12.2022 realizuje projekt pn. Aktywizacja zawodowa szansą na podjęcie pracy, finansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. Zadanie realizowane jest dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Wartość dofinansowania: 27 900,00 PLN.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia przedstawicieli wadowickiej społeczności romskiej poprzez wsparcie 20 Romów w obszarze umiejętności kształtowania własnej ścieżki zawodowej (indywidualne poradnictwo zawodowe, coaching motywacyjny) oraz aktywizacja na rynku pracy poprzez pośrednictwo pracy zakończona uzyskaniem zatrudnienia przez minimum 3 uczestników.


 

logotyp programu Aktywni+
Flaga oraz Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Fundacja For Heroes realizuje projekt „e-Senior@małopolska.pl

ze środków Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2021

Projekt dla minimum 50 osób powyżej 60 roku życia, w tym 40 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym, zamieszkujących teren województwa małopolskiego.

W planach:

  •  szkolenia na poziomie podstawowym w zakresie użytkowania komputera i Internetu oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy i umiejętności obsługi oprogramowania,
  •  nauka posługiwania się sprzętem elektronicznym oraz obsługi komputera z oprogramowaniem specjalistycznym,
  •  warsztaty dotyczące szans i zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami i funkcjonowaniem w sieci,
  •  konsultacje indywidualne w zakresie wykorzystywania w życiu*codziennym nowoczesnych technologii,
  •  warsztaty z zakresu dostępności cyfrowej.
 Celem jest przyczynienie się, w jak najwyższym stopniu, do upowszechniania wiedzy i korzystania z rozwiązań technologicznych sprzyjających włączeniu społecznemu osób 60+.